شرح وظایف بخش مجموعه سازی :
 
  • سیاست فراهم آوری و انتخاب منابع بر اساس نیازهای اطلاعاتی مراجعه کنندگان  
  • برنامه ریزی و نظارت بر امور سفارش های داخلی و خارجی
  • تهیه سیاهه های پیشنهادی از منابع انتخاب شده جهت سفارش
  • برنامه ریزی و کنترل اجرای وجین در کتابخانه
  • سازماندهی و کنترل مبادله یا اهدای منابع اطلاعاتی وجین شده در کتابخانه
  • ایجاد هماهنگی لازم در انتخاب منابع مرجع با بخش مرجع
  • پیگیری و بررسی سفارشات رسیده ناشران مطابق با فهرست سفارشات
  • شرکت فعال در نمایشگاه های کتاب جهت آشنایی با منابع جدید
  • تهیه آماری های لازم جهت ارائه به مسئول کتابخانه
 
 
 
  
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب