شرح وظایف واحد تکثیر :
 
  • پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنان 
  • ارائه خدمات کپی و چاپ از منابع و یا مقالات و پایان نامه و کتاب و مجلات مورد نیاز مراجعین 
  • تحویل پایان نامه مورد نیاز مراجعین 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب