ساعت کار کتابخانه، مخزن و بخش امانت :
  •        روزهای شنبه تا چهارشنبه : از ساعت 7 الی 14
  •        روزهای پنج شنبه : از ساعت 7  الی 13

سالن مطالعه:

  •       روزهای شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 7 الی 14 
  •     روزهای پنج شنبه از ساعت 7 الی 13 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب