معاون آموزشی مرکز                          

                    جناب آقای دکتر سید مرتضی کاظمی       

                         مرتبه علمی : استاد ،  عضو هیئت علمی - فلوشیپ زانو
 
 
 
        شرح وظیفه معاون آموزشی :
 • نظارت بر حضور و غیاب هئیت علمی و پیگیری های مربوط به حضور آنها در بیمارستان
 • انجام ارزشیابی هیات علمی و ارسال به دانشگاه
 • رسیدگی به مکاتبات مربوط به اعضاء هئیت علمی در موارد تخلف
 • اطلاع رسانی در موارد مختلف به اعضاء هئیت علمی و نظارت بر این امور
 • بررسی حق آنکالی هیات علمی و نظارت آنها
 • تشکیل شورای آموزشی و برخی از کمیته ها
 • شرکت در جلسات گروه ارتوپدی و برگزاری آنها
 • ارسال و نظارت لیست کشیک ها به دانشگاه
 • تنظیم و تکمیل ارزشیابی مربوط به دستیاران و ارسال به دانشگاه
 • رسیدگی و پیگیری به مکاتبات مربوط به دستیاران و انترنها و دانشجویان پزشکی
 • نظارت بر لیست های اضافه کاری کلیه دستیاران
 • نظارت دقیق بر سوالات امتحانی رزیدنت های ارتوپدی و دانشجویان پزشکی
 • رسیدگی به کلیه امور مربوط به پاویون و کتابخانه و سمعی بصری
 • نظارت بر برنامه های کلاسهای تئوری دانشجویان پزشکی و ارسال آن به دانشگاه
 • نظارت و پیگیری جهت کلیه برنامه ها و آماده سازی برنامه های اعضاء هئیت علمی
 • نظارت و رسیدگی به کلیه گواهی کارهای ارسالی به دانشگاه
 • نظارت و پیگیری حضور هیئت علمی در کلیه جلسات و مراسم و ماموریت و مرخصیها
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب