کارشناس مسئول آموزش

 جناب آقای قاسم معصوم

شرح وظایف مسئول آموزش

 •  انجام امور مربوط به اعتباربخشی آموزشی و تهیه خط مشی های سیستم آموزشی
 • انجام امور مربوط به آموزشهای استخدامی وارتقاء سطح علمی
 • نیازسنجی آموزشی و پژوهشی
 • نظارت در برگزاری آزمونهای داخل بیمارستانی  
 • ثبت و ضبط کلیه رویداد های آموزشی و ارائه گزارش آن به مقامات مافوق
 • همکاری با کلیه معاونت ها و گروههای سازمان بمنظور برگزاری سمینار ها و کلاسهای آموزشی
 • ارائه پیشنهاداتی در زمینه بهبود کیفیت آموزشهای ارائه شده به رزیدنت ها -اینترن ها...
 • برگزاری کمیته ها ، کنفرانس ها، کمیسیون ها ،سمینارهای مربوطه
 • براورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای فعالیتهای آموزشی
 • نظارت بر تهیه شناسنامه آموزشی و پژوهشی برای تمامی اساتید و دستیاران
 • تلاش در جهت بهبود فرایند و نحوه انجام کار و ارائه پیشنهادات سازنده
 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب