مسئولین فنی بیمارستان

  • سرکار خانم دکتر نیکپور (مسئول فنی مرکز)
  •  جناب آقای دکتر فرامرز مصفا (قائم مقام مسئول فنی)
  • جناب آقای دکتر میثم ولایتی ( مسئول فنی بخش تصویربرداری)
  • سرکار خانم دکتر فردی ( مسئول فنی داروخانه بستری و مدیر داروخانه)
  • سرکار خانم دکتر طهماسب پور ( مسئول فنی داروخانه غیربستری)
  • سرکار خانم دکتر شانکی (مسئول فنی آزمایشگاه)
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب