سرپرست مدیره پرستاری
 
  سرکار خانم شهره نیک منش      
  کارشناس پرستاری    
 
 
مدیر خدمات پرستاری(مترون) در مراکز بهداشتی، درمانی، پرستاری است که اداره واحد پرستاری مرکز را برعهده دارد و شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری با تکیه بر رعایت حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح ذیل می باشد:
 
 
شرح وظایف :
 • برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات ممدجویان

گردآوری اطلاعات از مرکز: نمودار سازمانی مصوب، هدف، نوع فعالیت، گزارشات ماهیانه و سالیانه، گزارش حسابرسی پرستاری، پرونده های کارکنان ،مصاحبه با کارکنان.

 • مددجویان: برحسب نوع بستری، نیاز مراقبتی، خدمات ارائه شده پرستاران،بهیاران،کمک پرستار،تکنسین ها و کاردان های اتاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته( ساختار فیزیکی،امکانات و تجهیزات منابع شامل نیروی انسانی).
 • شرکت فعال در نهادهای سیاستگذاری و دیگر کمیته های درون سازمانی، تعیین اهداف کوتاه مدت،میان مدت و دراز مدت ( مبتنی بر نیاز ها جهت تامین ،حفظ و ارتقاء سطح سلامت) و رفاه اجتماعی مددجو، بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذی ربط.
 • تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.
 • برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون(آموزشی،پژوهشی،کنترل و نظارت کنترل عفونت و ....)
 • ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر.
 • تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری.
 • ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی، درمانی و توانبخشی مرکز.
 • جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف .
 • ایجاد هماهنگی در برنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروه های پرستاری.
 • مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت های مرکز.
 • تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آن ها جهت اجرای برنامه های پرستاری.
 • مشارکت در طرح های پژوهشی.
 • برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت (کنترل عفونت).
 • انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذی ربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری.
 • ارائه راهکارهای اساسی در برنامه ریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذی ربط.
 • تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری بر اساس استانداردهای علمی.
 • تعیین حدود نظارت و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب.
 • بکارگیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری.
 • تصمیم گیری در مورد مرخصی ها، ماموریت ها و ... کارکنان پرستاری.
 • رهبری و هدایت واحدهای ذی ربط در جهت تحقق اهداف سازمان.
 • ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقراری ارتباط موثر، عملکرد مطلوب و حسن رفتار شغلی.
 • اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان (تشویقو تنبیه) گروه پرستاری.
 • اداره جلسات داخلی و کمیته ها .
 • تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط با بهره مندی از فنون مدیریتی.
 • تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی پرسنل جدیدالورودبا مقررات وخط مشی .
 
 
 

فایل‌ها