تاریخچه کتابخانه
کتابخانه بیمارستان اختر که عمده فعالیت آن در رشته تخصصی وفوق تخصصی ارتوپدی می باشد در تاریخ 1358/3/15همزمان با افتتاح بیمارستان راه اندازی شد.کتابخانه درساختمان شماره یک فرمانفرمائیان واقع شده بود . ساختمان  شماره 1 و2 همزمان در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت که مجموعاً با ساختمان مرکزی به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی واگذار گردید. پس از ادغام بهداری و دانشگاهها در سال 1365 به عنوان مرکز پزشکی آموزشی درمانی اختر جزء واحد های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی قرار گرفت .درسال 92 کتابخانه به ساختمان شماره 2 فرمانفرمائیان منتقل گردید.
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب