اهداف
 •   تهیه کتب و دیگر منابع به منظور بهره وری موثر از منابع اطلاعاتی
 •   کمک به برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاهی
 •   غنی سازی مجموعه دررشته اختصاصی مربوط به آن

   اهداف کلی :

 •  پشتیبانی از اهداف آموزشی ، پژوهشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از طریق تأمین نیازهای " اطلاعاتی پژوهشگران ، استادان ، دانشجویان و سایر کاربران       "
 • به کارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و تکنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی درجهت استفادهبهینه از نیروی انسانی ، منابع و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات ، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات .

    اهداف ویژه :

 • مجموعه سازی، فراهم آوری، ذخیره سازی، سازماندهی و اشاعه بهینه اطلاعات در جهت اهداف کلی دانشگاه.
 • ایجاد و توسعه کتابخانه الکترونیکی در کتابخانه مرکزی و همکاری با کتابخانه واحدهای تابعه و نظارت بر آنها .
 • تبیین جایگاه ارزشی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی.
 • آموزش کتابداران و جامعه مخاطبان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • انجام پژوهش در حوزه های مرتبط با علوم کتابداری و اطلاع رسانی
 • مشارکت در امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب