• جناب آقای دکتر فرامرز مصفا

              مرتبه علمی : دانشیار، متخصص بیهوشی

            سمت اجرایی: ریاست بخش و کمیته اتاق عمل

  • سرکار خانم دکتر شیده دبیر

            مرتبه علمی : دانشیار، متخصص بیهوشی،             

            سمت اجرایی : معاون آموزشی بخش

  • جناب آقای دکتر سید مسعود هاشمی

           مرتبه علمی : دانشیار، متخصص بیهوشی، فلوشیپ درد شناسی    

         سمت اجرایی : مسئول کلینیک درد بیمارستان ، مدیر برنامه آموزش فلوشیپ درد شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  • جناب آقای دکتر بهنام حسینی

            مرتبه علمی : متخصص بیهوشی، فلوشیپ درد شناسی

فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب