رسیدگی به شکایات بیمارستانی دفتر عالی مقام وزارت : 66976666
ستاد هدایت و اطلاع رسانی دانشگاه شهید بهشتی : 88428586
رسیدگی به شکایات اورژانس : 66976969

فایل‌ها