واحد  IPD مرکز
 
   مسئول واحد IPD: سرکار خانم سعادتی
واحد  IPD مرکز
 
   مسئول واحد IPD: سرکار خانم نجمی
 
    مرتبه علمی : کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

فایل‌ها