اطلاع رسانی در خصوص گسترش فرهنگ استفاده از کتابخانه:
 
  سطح سازمان :  
 
  •  ارسال پیام و نامه های الکترونیکی از طریق اتوماسیون
  • ایمیل سازمانی
  • سایت بیمارستان - بخش کتابخانه
  • تلفن داخلی
  • پمفلت و بروشور
  • ملاقات حضوری
  • ارسال پیامک سازمانی در خصوص مناسبت های مرتبط به کتابخانه

سطح فراسازمانی :

فایل‌ها