مسئول کارگزینی
 
                  
        جناب آقای تیموری       
 
                درجه علمی : کارشناس ارشد منابع انسانی
 
          
 
 مسئول کارگزینی :
 
                  
        جناب آقای تیموری       
 
                درجه علمی : کارشناس ارشد  مدیریت منابع انسانی         

فایل‌ها