کاردرمانی

مسئول بخش:

این بخش با در اختیار داشتن کادری مجرب و بهره گیری از دستگاههای توانبخشی در روند بهبود و کاهش درد به بیماران کمک رسانی مینماید.

ارائه خدمات اولیه کاردرمانی جهت بهبود وضعیت بیماران بستری بعد از اعمال جراحی در بخشها

توانبخشی بعد از شکستگی ها،در رفتگی ها ، ترمیم و پیوند تاندون ها و اعصاب و عروق در اندامها ، بیماری آرتروز و روماتیسم

   کاردرمانی

مسئول بخش:

این بخش با در اختیار داشتن کادری مجرب و بهره گیری از دستگاههای توانبخشی در روند بهبود و کاهش درد به بیماران کمک رسانی مینماید.

ارائه خدمات اولیه کاردرمانی جهت بهبود وضعیت بیماران بستری بعد از اعمال جراحی در بخشها

توانبخشی بعد از شکستگی ها،در رفتگی ها ، ترمیم و پیوند تاندون ها و اعصاب و عروق در اندامها ، بیماری آرتروز و روماتیسم

فایل‌ها