معاون درمان مرکز
 

جناب آقای دکتر علی اصغر عالمیان

                         

 
       مرتبه علمی : استادیار، عضو هیئت علمی _متخصص ارتوپدی
 
    :شرح وظایف
 • برنامه ریزی و ارائه طرح برای ارتقاء کیفی و کمی امور درمانی در سطح بیمارستان
 • پیگیری مسائل و مشکلات درمانی موجود در بیمارستان و بررسی ارائه راه حل های مناسب جهت رفع آن.
 • مشارکت در طرح های کوتاه مدت و دراز مدت و فعالیت های مراکز کلینیکی و پاراکلینیکی با توجه به امکانات هر یک از آنها به منظور ایجاد سهولت پذیرش بیماران و رضایتمندی ارباب رجوع
 • مشارکت در بررسی ضرورت گسترش واحدهای تشخیصی و درمانی در بیمارستان با توجه به امکانات ، نیازها و سیاست های مصوب
 • حدالامکان معاون درمان بیمارستان ریاست بخش را هم عهده دار باشد.
 • مشارکت مستمر بر نحوه ارائه خدمات تشخیصی درمانی در بیمارستان، کلینیک ، پارکلینیک،بخش و اورژانس.
 • بررسی نحوه تامین و توزیع نیروهای انسانی در بخش های درمانی مرکز و ارائه گزارش جهت تامین نیرو به ریاست بیمارستان.
 • بررسی و ارائه گزارش جهت تامین تجهیزات پزشکی و انجام امور کارشناسی مربوط با توجه به نظر مسئولین.
 • مشارکت در برقراری نظام آماری و اطلاعات کامل و مکفی در مورد کلیه امور تشخیصی و درمانی بیمارستان و بکارگیری نرم افزار های جدید و مدرن.
 • ایجاد هماهنگی های درمان درون بخشی و بین بخشی جهت ارتقاء سطح کیفی امور درمان در بیمارستان.
 • ایجاد هماهنگی های لازم جهت اجرای دستورالعمل ها و مقررات ابلاغی بهداشتی درمانی از وزارتخانه و یا دانشگاه علوم پزشکی .
 • شناسایی پزشکان غیر هیئت علمی واجد شرایط و ارائه گزارش به ریاست مرکز جهت گزینش و مشارکت در فرآیند جذب و بکارگیری آنها و نظارت بر برگزاری کمیته ها و حضور و عضویت در شورای کارانه بیمارستان.
 • توضیح و توجیه مسائل مربوط به تعرفه های پزشکی و رسیدگی به تخلفات و شکایات و هماهنگی تعرفه ها با سایر ادارات بیمه.
 • مشارکت در کمیته های بیمارستانی در جهت تحقق اهداف منظور شده برای کمیته های ذیربط.
 • بررسی تجزیه و تحلیل شاخص های درمانی و برنامه ریزی در جهت ارتقاء مستمر شاخصهای ارزشیابی.
 • همکاری گروه های درمانی و روسای بخش های بستری از طریق جلسات و کمیته های اختصاصی.
 • نظارت بر درمان ناظرین بخش های درمانی،پاراکلینیکی و کلینیکی در حوزه های واگذار شده به مرکز خصوصی .
 • سرپرستی واحدهای بهداشتی و کنترل عفونت و مشارکت در استقرار استانداردهای مدیریت و زیست محیطی در سطح بیمارستان.
 • مشارکت، عضویت و نظارت بر کارکرد R&D .
 • تاییدیه استعلاجی های استفاده شده توسط پرسنل به عنوان پزشک معتمد و در صورت لزوم ارجاع به کمیسیون های پزشکی.
 • بررسی شکایات امور درمان مراجعین و پیگیری و هماهنگی با مسئولین ذیربط جهت پاسخگویی.

فایل‌ها