مسئول دفتر ریاست و مدیریت
 
 
 
    
 
شرح وظایف :
 • دریافت دستور و برنامه کار از ریاست و مدیریت بیمارستان.
 • تنظیم ساعات ملاقات ریاست و مدیریت .
 • تعیین وقت برای ارباب رجوعان داخل و خارج مجموعه.
 • اطلاع رسانی به اعضاء کمیته هایی که در دفتر ریاست و مدیریت برگزار می گردد.
 • راهنمایی ارباب رجوعان دفتر و هدایت آن ها به واحدهای مربوطه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق و هماهنگی در امور جاری دفتر.
مسئول دفتر ریاست و مدیریت
 
 • سرکار خانم خدادادی : کارشناس  ارتباطات مردمی
شرح وظایف :
 • دریافت دستور و برنامه کار از ریاست و مدیریت بیمارستان.
 • تنظیم ساعات ملاقات ریاست و مدیریت .
 • تعیین وقت برای ارباب رجوعان داخل و خارج مجموعه.
 • اطلاع رسانی به اعضاء کمیته هایی که در دفتر ریاست و مدیریت برگزار می گردد.
 • راهنمایی ارباب رجوعان دفتر و هدایت آن ها به واحدهای مربوطه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق و هماهنگی در امور جاری دفتر.

        ساعت کار : همه روزه از ساعت 7 صبح لغایت 7 عصر

فایل‌ها