مددکاری:

مسئول واحد : سرکار خانم شاکری                

این واحد راهنمایی و هدایت بیماران فاقد بیمه درمانی جهت کاهش هزینه های درمانی و ارائه خدمات به افراد نیازمندی که مورد تایید کارشناسان باشند، هدف اصلی و نهایی این واحد می باشد.
 فعالیت های این واحد :
  • همکاری و تعامل با سایر بخش ها ی بیمارستان جهت بهبود بخشی به روند ادامه درمان بیماران بستری
  • ارتباط با سازمان های بیمه گرو حمایتی در جهت حمایت از بیماران نیازمند
  • جلب مشارکت های مردمی جهت کمک به بیماران و تامین بخشی از هزینه های درمان و معاش و ...
  • تایید هزینه درمان سرپایی و بستری پرسنل و خانواده درجه اول آنان طبق دستورالعمل

   

فایل‌ها