فعالیت های کلینیک درد:
 
 
 
  دردهای مزمن ستون فقرات ، اندام ها ، مفاصل  و دردهای پس از جراحی و نیز دردهای سرطانی در
 
 این بخش پس از بررسی لازم تحت درمان های مختلف و به روز قرار می گیرند.
 
 
 
 
 کلینیک درد شامل اتاق عمل درد برای اعمال زیر می باشد :
  • بلوک های عصبی
  • بلوک های کم تهاجمی دیسک (لیزر دیسک)
  • اندوسکوپی نخاعی
فعالیت های درمانگاه  درد:
 
 
 
  دردهای مزمن ستون فقرات ، اندام ها ، مفاصل  و دردهای پس از جراحی و نیز دردهای سرطانی در
 
 این بخش پس از بررسی لازم تحت درمان های مختلف و به روز قرار می گیرند.
 
 
 
 
 درمانگاه درد شامل اتاق عمل درد برای اعمال زیر می باشد :
  • بلوک های عصبی
  • بلوک های کم تهاجمی دیسک (لیزر دیسک)
  • اندوسکوپی نخاعی

فایل‌ها