سوپروایزران :

 

 

سوپروایزران مرکز آموزشی ،درمانی اختر

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

عکس

سرکار خانم عزیزی

سوپروایزر بالین

کارشناس پرستاری

 

سرکار خانم عبدالهی

سوپروایزر بالین

کارشناس پرستاری

 

سرکار خانم خدابخشی

سوپروایزر بالین

کارشناس پرستاری

 

سرکار خانم شریفی

سوپروایزر بالین

کارشناس پرستاری

 

 

     

 

فایل‌ها