سرپرستاران مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی اختر

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

ریاست واحد مربوطه

تعداد تخت

عکس 

1

سرکار خانم صحت

سرپرستار اورژانس

     

2

سرکار خانم  خدابنده

سرپرستار بخش یک

     

3

سرکار خانم شمیرانی

سرپرستار بخش دو

     

4

سرکار خانم  حسینی

 سرپرستار ICU

     

 5

 سرکار خانم ارجمند

 سرپرستار بخش چهار

     

 6

 سرکار خانم  تقی زاده

 سرپرستار اتاق عمل

     

 7

 سرکار خانم  میرمحمدی

سرپرستار بخش سه

     

 8

سرکار خانم گودرزی 

سرپرستار درمانگاه یک و دو

     

فایل‌ها