رادیولوژی

ریاست بخش و مسئول فنی: جناب آقای دکتر میثم ولایتی - متخصص رادیولوژی

مسئول فنی : جناب آقای دکتر مصلحی - متخصص رادیولوژی

سوپروایزر بخش : سرکار خانم احمدی تبار - کارشناس رادیولوژی

واحد رادیولوژی بیمارستان مجهز به دستگاه رادیولوژی دیجیتال ، سی تی اسکن 16 اسلایس زیمنس و Swissray و Sedecal  و دستگاه سنجش تراکم استخوان و دستگاهC-ARM ، دستگاه پرتابل می باشد و از سال 1390 دستگاه های رادیولوژی دیجیتال مجهزبه سیستم دیجیتالی پکس گردیده که بصورت شبکه ای به کلیه ی واحدهای کلینیکی متصل  و تصاویر ارسال        می گردد.

در اتاق های عمل گرافی های درخواستی توسط دستگاه C-ARM و پرتابل انجام می شود.

دستگاه سنجش تراکم استخوان از اوایل سال 1394 در مرکز شروع بکار نموده که تمام مراجعین اعم از بیماران بستری و سرپایی را پوشش می دهد. در بخش تصویر برداری تمامی گرافی های ساده و تخصصی سیستم اسکلتی جهت بیماران بستری و مراجعین سرپایی با نظارت متخصصین و کارشناسان مجرب  این واحد بصورت شبانه روزی انجام می پذیرد.

فعالیت های آموزشی این واحد تخصصی شامل آموزش چگونگی استفاده از دستگاه های تصویر برداری DDR،سیستم پردازش تصاویر و سیستم PACS و PRINT و دستگاه C-ARMو دستگاه های پرتابل و انجام تکنیک های تخصصی برای بیماران تصادفی و بیمارانی که از اتاق عمل مراجعه می کنند، به دانشجویان رادیولوژی می باشد.

  • امکان پرینت عکس و ارائه آن بر روی سی دی
  • امکان ارائه گزارشات گرافی برای پزشکی قانونی
  • سیستم تصویر برداری دیجیتالی

رادیولوژی

ریاست بخش و مسئول فنی: جناب آقای دکتر میثم ولایتی - متخصص رادیولوژی

 

سوپروایزر بخش : جناب آقای میر عظیمی - کارشناس رادیولوژی

واحد رادیولوژی بیمارستان مجهز به دستگاه رادیولوژی دیجیتال ، سی تی اسکن 16 اسلایس زیمنس ، MRI و Swissray و Sedecal  و دستگاه سنجش تراکم استخوان و دستگاهC-ARM ، دستگاه پرتابل می باشد و از سال 1390 دستگاه های رادیولوژی دیجیتال مجهزبه سیستم دیجیتالی پکس گردیده که بصورت شبکه ای به کلیه ی واحدهای کلینیکی متصل  و تصاویر ارسال می گردد.

در اتاق های عمل گرافی های درخواستی توسط دستگاه C-ARM و پرتابل انجام می شود.

دستگاه سنجش تراکم استخوان از اوایل سال 1394 در مرکز شروع بکار نموده که تمام مراجعین اعم از بیماران بستری و سرپایی را پوشش می دهد. در بخش تصویر برداری تمامی گرافی های ساده و تخصصی سیستم اسکلتی جهت بیماران بستری و مراجعین سرپایی با نظارت متخصصین و کارشناسان مجرب  این واحد بصورت شبانه روزی انجام می پذیرد.

فعالیت های آموزشی این واحد تخصصی شامل آموزش چگونگی استفاده از دستگاه های تصویر برداری DDR،سیستم پردازش تصاویر و سیستم PACS و PRINT و دستگاه C-ARMو دستگاه های پرتابل و انجام تکنیک های تخصصی برای بیماران تصادفی و بیمارانی که از اتاق عمل مراجعه می کنند، به دانشجویان رادیولوژی می باشد.

  • گرفتن MRIهای تخصصی با بروزترین متد و آخرین تجهیزات تخصصی
  •   ارائه عکس بر روی سی دی به بیماران
  • امکان ارائه گزارشات گرافی برای پزشکی قانونی
  • سیستم تصویر برداری دیجیتالی

فایل‌ها