ریاست بخش درد : جناب آقای دکتر سید مسعود هاشمی

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - فلوشیپ فوق تخصصی کنترل و درمان درد

مدیر برنامه درد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رزومه جناب آقای دکتر سید مسعود هاشمی
سرکار خانم دکتر قاسمی

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - متخصص بیهوشی فلوشیپ درد

 

فایل‌ها