مسئول دبیرخانه
   جناب آقای معصوم
شرح وظایف بایگانی پرسنلی:
 •  کنترل نامه ها و استعلامات   وارده به بایگانی جهت جاریزی در پرونده ها و ثبت در فهرست مربوطه
 • نظارت بر تحویل و دریافت پرونده ها از بخش های مختلف و ثبت در کارت جایگزین و ذکر نام فرد تحویل گیرنده مدارک.
 • تشکیل پرونده برابر کدهای تعیین شده در قسمت های مربوطه.

 • بایگانی نامه اداری و کد زدن آن ها.

 • ثبت نامه های وارده در سیستم بایگانی الکترونیکی.

 • شماره گذاری تمامی سوابق وارده به بایگانی.

 • تحویل گرفتن نامه ها از دبیرخانه و کنترل آن.

 • جستجوی پرونده ها در سیستم الکترونیکی.

 • برگ شماری و شماره گذاری پرونده های وارده به بایگانی و ثبت در فهرست پرونده ها.

 • طبقه بندی پرونده ها بر اساس کد گذاری.

 • بایگانی نمودن تمام برگه های قراردادها و مناقصات و جای ریزی در زونکن های مربوطه و ثبت در فهرست بایگانی.

 • تعویض زونکن های فرسوده و پشت نویسی پرونده ها و زونکن های موضوعی.

  شرح وظایف دبیرخانه :

 •     نظارت بر ارسال و مراسلات نامه ها.
 • ثبت و صدور نامه های وارده و در انتظار در سیستم اتوماسیون.
 • نظارت و رسیدگی به ثبت و توزیع تمام نامه های وارده و صادره.
 • تحویل نامه های ثبت شده در دبیرخانه به کارکنان و ارباب رجوع.
 • پیگیری و پاسخگویی به نامه های ارجاع شده به کارتابل و تشخیص نوع رسیدگی و ارجاع به مسئولین مربوطه.
 • آرشیو نمودن نامه های دریافتی و ارسالی در سیستم اتوماسیون اداری.
 دبیرخانه :
 •     جناب آقای تیموری

               مرتبه علمی : کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

شرح وظایف بایگانی پرسنلی:
 •  کنترل نامه ها و استعلامات   وارده به بایگانی جهت جاریزی در پرونده ها و ثبت در فهرست مربوطه
 • نظارت بر تحویل و دریافت پرونده ها از بخش های مختلف و ثبت در کارت جایگزین و ذکر نام فرد تحویل گیرنده مدارک.
 • تشکیل پرونده برابر کدهای تعیین شده در قسمت های مربوطه.

 • بایگانی نامه اداری و کد زدن آن ها.

 • ثبت نامه های وارده در سیستم بایگانی الکترونیکی.

 • شماره گذاری تمامی سوابق وارده به بایگانی.

 • تحویل گرفتن نامه ها از دبیرخانه و کنترل آن.

 • جستجوی پرونده ها در سیستم الکترونیکی.

 • برگ شماری و شماره گذاری پرونده های وارده به بایگانی و ثبت در فهرست پرونده ها.

 • طبقه بندی پرونده ها بر اساس کد گذاری.

 • بایگانی نمودن تمام برگه های قراردادها و مناقصات و جای ریزی در زونکن های مربوطه و ثبت در فهرست بایگانی.

 • تعویض زونکن های فرسوده و پشت نویسی پرونده ها و زونکن های موضوعی.

  شرح وظایف دبیرخانه :

 •     نظارت بر ارسال و مراسلات نامه ها.
 • ثبت و صدور نامه های وارده و در انتظار در سیستم اتوماسیون.
 • نظارت و رسیدگی به ثبت و توزیع تمام نامه های وارده و صادره.
 • تحویل نامه های ثبت شده در دبیرخانه به کارکنان و ارباب رجوع.
 • پیگیری و پاسخگویی به نامه های ارجاع شده به کارتابل و تشخیص نوع رسیدگی و ارجاع به مسئولین مربوطه.
 • آرشیو نمودن نامه های دریافتی و ارسالی در سیستم اتوماسیون اداری.

فایل‌ها