خدمات قابل ارائه در بخش فیزیوتراپی :

             سالن ورزش درمانی

         ارائه دهنده تخصصی خدمات فیزیوتراپی و تمرین درمانی ورزشی در انواع:

         شکستگیها،پارگی لیگامانی در مفاصل مختلف، پارگی رباط صلیبی زانو ،مینسک زانو

         تعویض مفصل های زانو و ران، ضایعات مفصل کشککی رانی، آرتروز

انواع شکستگی ها و دررفتگی ها در تمامی مفاصل، دیسک کمر و گردن.

فیزیوتراپی پیشرفته جهت بازتوانی بعد از اعمال جراحی و بازگشت ورزشکار به عرصه فعالیت ورزشی.

فایل‌ها