مسئول حضور و غیاب
   جناب آقای معصوم
  شرح وظایف :
 • ثبت اثر انگشت یا چهره در دستگاه تایمکس جهت حضور و غیاب کارکنان
 • نظارت بر نحوه ثبت حضور و غیاب کارکنان و جلوگیری از تخلفات مربوطه.
 • کنترل و ارائه گزارش ساعت کارکرد کارکنان و اعلام به امور اداری.
 • گزارش موارد غیبت، مرخصی ساعتی و پاس اداری به مسئول امور اداری.
 • کسب آموزش جهت مهارتهای فردی و شغلی.
 • ارائه گزارش و تهیه لیست نهایی اضافه کار به مقام مافوق.
 •  هماهنگی با مسئولین واحدها جهت محاسبه کارکرد پرسنل تحت نظر و بررسی برنامه کاری کارکنان.
 • ثبت مرخصی و استعلاجی مربوط به پرسنل در سیستم تایمکس.
 • برقراری ارتباط با سایر واحدهای دانشگاه جهت کسب اطلاعات و به روز رسانی برنامه های مرتبط با هماهنگی مسئولین.   
  واحد حضور و غیاب و تایمکس :
 •  سرکار خانم تیموری : مسئول واحد

             مرتبه علمی : کارشناس مدیریت

 • جناب آقای فاتحی : کارشناس

           مرتبه علمی : کارشناس مدیریت

http://timex.sbmu.ac.ir

* جهت استفاده از سیستم تایمکس و حضور غیاب باید از مرورگر کروم استفاده نمائید.

نکته مهم :

تمامی تغییرات و ثبت ورود و خروج و ورود مرخصی با تا قبل از پنجم ماه بعد باید در سامانه لحاظ گردد .

  شرح وظایف :
 • ثبت اثر انگشت یا چهره در دستگاه تایمکس جهت حضور و غیاب کارکنان
 • نظارت بر نحوه ثبت حضور و غیاب کارکنان و جلوگیری از تخلفات مربوطه.
 • کنترل و ارائه گزارش ساعت کارکرد کارکنان و اعلام به امور اداری.
 • گزارش موارد غیبت، مرخصی ساعتی و پاس اداری به مسئول امور اداری.
 • کسب آموزش جهت مهارتهای فردی و شغلی.
 • ارائه گزارش و تهیه لیست نهایی اضافه کار به مقام مافوق.
 •  هماهنگی با مسئولین واحدها جهت محاسبه کارکرد پرسنل تحت نظر و بررسی برنامه کاری کارکنان.
 • ثبت مرخصی و استعلاجی مربوط به پرسنل در سیستم تایمکس.
 • برقراری ارتباط با سایر واحدهای دانشگاه جهت کسب اطلاعات و به روز رسانی برنامه های مرتبط با هماهنگی مسئولین.   

فایل‌ها