بیمه های طرف قرارداد
  بیمه پایه :

تامین اجتماعی

بیمه سلامت(خدمات درمانی)

نیروهای مسلح

  سایر بیمه ها :

شهرداری

بانک تجارت

صدا و سیما

شیر خوارگاه آمنه

                                        بیمه های طرف قرارداد
  بیمه پایه :

تامین اجتماعی

بیمه سلامت(خدمات درمانی)

نیروهای مسلح

فایل‌ها