مدیریت بخش مراقبت های دارویی

مسئول فنی و مدیر داروخانه  بستری: سرکار خانم دکتر فردی - دارو ساز

مسئول فنی داروخانه  غیربستری و اورژانس : سرکار خانم دکتر تاجیک احمد آباد - دارو ساز

داروخانه در دو بخش تجهیزاتی و دارویی فعال است و بصورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات به مراجعین میباشد.،تجهیزات و لوازم ارتوپدی و دارویی لازم را به صورت سرپایی و بستری تامین می نماید و با تمامی بیمه های پایه طرف قرارداد می باشد.

   مدیریت بخش مراقبت های دارویی

مسئول فنی و مدیریت بخش دارویی /داروخانه بستری: سرکار خانم دکتر فردی - دارو ساز

مسئول فنی داروخانه  غیربستری و اورژانس : سرکار خانم دکتر اعظم پور- دارو ساز

 

داروخانه در دو بخش تجهیزاتی و دارویی فعال است و بصورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات به مراجعین میباشد.،تجهیزات و لوازم ارتوپدی و دارویی لازم را به صورت سرپایی و بستری تامین می نماید و با تمامی بیمه های پایه طرف قرارداد می باشد.

فایل‌ها