اداره فناوری اطلاعات سلامت مرکز اختر:
اداره فناوری اطلاعات سلامت مرکز اختر:
 
جناب آقای سید پیام موسی زاده : رئیس اداره فناوری اطلاعات سلامت
 
 مرتبه علمی : کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت
  • سرکار خانم مردان بیگی : کارشناس پذیرش و فناوری اطلاعات سلامت
  • سرکار خانم حجازی : کارشناس پذیرش و فناوری اطلاعات سلامت
  • سرکار خانم اقبال : کارشناس پذیرش و فناوری اطلاعات سلامت
  • سرکار خانم نجمی :کارشناس پذیرش و فناوری اطلاعات سلامت
  • سرکار خانم زمانی فر: کارشناس پذیرش و فناوری اطلاعات سلامت
  • سرکار خانم اسدی : کارشناس پذیرش و فناوری اطلاعات سلامت
  • سرکار خانم ابراهیم پور: کارشناس پذیرش و فناوری اطلاعات سلامت
  • جناب آقای شمس : متصدی پذیرش و بایگانی

فایل‌ها