آزمایشگاه تشخیص طبی

ریاست بخش و مسئول فنی: سرکار خانم دکتر ایرانمنش- دکترای علوم آزمایشگاهی

سوپروایزر بخش : سرکار خانم میر باقری - کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی

 

انجام آزمایشهای اورژانسی بصورت 24 ساعته در این واحد انجام میشود.

 

آزمایشگاه تشخیص طبی

ریاست بخش و مسئول فنی: سرکار خانم دکتر مردانی- دکترای علوم آزمایشگاهی

سوپروایزر بخش : جناب آقای مختاری - کارشناس علوم آزمایشگاهی

 

انجام آزمایشهای اورژانسی بصورت 24 ساعته در این واحد انجام میشود.

 

فایل‌ها